1. jmimetex (opis w języku polskim)
  2. jmimetex (description in English language)

 

jmimetex, opis w języku polskim

images/stories/20131104_JmimetexLogo/640_20131104_jmim.png
 

jmimetex to:

  1. rozszerzenie Joomla! 2.5.x, które pozwala w wygodny sposób na prezentowanie nawet złożonych wzorów matematycznych,
  2. jest dodatkiem typu treść (ang. content),
  3. jest adaptacją rozszerzenia bot_mimetex (dla J! 1.0.x i 1.5.x) napisanego przez Pham Minh Tri do potrzeb środowiska J! 2.5.x.

Wywołanie rozszerzenia jest bardzo proste. Tekst, który ma zostać zinterpretowany w odmienny sposób należy umieścić pomiędzy tzw. tagami: tagiem otwierającym {jmimetex} i tagiem zamykającym {/jmimetex}. Przykładowo, w celu wyświetlenia równania twierdzenia Pitagorasa pomiędzy tagami należy umieścić formułę c do kwadratu równa się a do kwadratu plus b do kwadratu: c^2 = a^2 + b^2:

{jmimetex} c^2 = a^2 + b^2 {/jmimetex}, co zostanie zinterpretowane następująco:

 

Uwaga! Nie należy kopiować powyższego przykładowego wywołania do etytora obsługującego html, tylko należy go przepisać! W powyższym przykładzie wykorzystano tagi span, które zaburzają działanie pluginu. Dzięki temu w jednym artykule mogę pokazać, jak działa wywołanie składni jak efekt działania rozszerzenia jmimetex.

Aby tekst znajdujący się pomiędzy nawiasami klamrowymi został zinterpretowany jak wyrażenie matematyczne, musi spełniać określone wymagania składniowe. Składnia wyrażeń jest zgodna z mathTeX autorstwa Johna Forkosha. Informacje na temat składni dostępne są tutaj.

 

Wywołanie jmimetex jest zgodne z wywołaniem bot_mimetex, wobec czego alternatywne wywołanie:

{tex} c^2 = a^2 + b^2 {/tex}, również pozwala na wyświetlenie równania:

 

Uwaga! Nie należy kopiować powyższego przykładowego wywołania do etytora obsługującego html, tylko należy go przepisać! W powyższym przykładzie wykorzystano tagi span, które zaburzają działanie pluginu. Dzięki temu w jednym artykule mogę pokazać, jak działa wywołanie składni jak efekt działania rozszerzenia jmimetex. 

Licencja: GPL v.3 lub późniejsze.

Pobierz rozszerzenie jmimetex.

 


jmimetex, description in English language

images/stories/20131104_JmimetexLogo/640_20131104_jmim.png
 

What jmimetex is:

  1. Joomla! 2.5.x extension, which lets you to present mathematical equations and relationships in convenient way,
  2. Joomla! extension plugin, type: content,
  3. conversion of bot_mimetex extension (valid for J! 1.0.x and 1.5.x), which was originally written by Pham Minh Tri to requirements of J! 2.5.x.

 Usage of extension is fairly simple. Text, which is to be interpreted in different way have to be positioned between so called tags: opening tag {jmimetex} and closing tag {/jmimetex}. For example in order to display equation of Pythagorean theorem one have to put between tags the formula c raised to the second power is equal to a raised to the second power plus b raised to the second power: c^2 = a^2 + b^2:

{jmimetex} c^2 = a^2 + b^2 {/jmimetex}, what will be interpreted as follows:

Warning! Don't copy above code example directly to any editor with html processing. Please just write down above example, if needed! In above examle span tag was used in order to display correctly plugin syntax as well as effect of plugin call. 

In order to interpret text between braces as mathematical equations it have to follow certain set of rules called syntax. Syntax of the expression is compliant to mathTeX made by John Forkosh. Information about syntax are available here.

 

jmimetex call is backward compatible to bot_mimetex, therefore alternative call:

{tex} c^2 = a^2 + b^2 {/tex} enables the proper display of the required equation:

Warning! Don't copy above code example directly to any editor with html processing. Please just write down above example, if needed! In above examle span tag was used in order to display correctly plugin syntax as well as effect of plugin call. 

 

Licence: GPL v.3 or later.

Download the jmimetex extension.